Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του μαθητή και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Παιδαγωγικά μέτρα και όργανα λήψης τους:

  1. Παιδαγωγικός διάλογος ? Διδάσκων καθηγητής, Υποδιευθυντής, Διευθυντής.
  2. Παρατήρηση ? Διδάσκων καθηγητής , Υποδιευθυντής, Διευθυντής.
  3. Επίπληξη - Διδάσκων καθηγητής, Υποδιευθυντής, Διευθυντής (ενημέρωση του γονιού).
  4. Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/μαθήτριας με την οποία ο μαθητής δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει το παράπτωμα και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογράφουν ο μαθητής και ο Διδάσκων καθηγητής.
  5. Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση ? Διδάσκων καθηγητής (ενημέρωση του γονιού).
  6. Αποζημίωση για φθορά περιουσίας , Υποδιευθυντής, Διευθυντής.
  7.  Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που θα στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων / δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας. Η εκτέλεση της κοινωφελούς σχολικής εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων ? Διευθυντής - Καθηγητικός Σύλλογος .
  8. Αποβολή 1-3 μέρες - Διευθυντής.
  9. Αποβολή 1-5 μέρες - Καθηγητικός Σύλλογος.
  10. Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο, - Καθηγητικός Σύλλογος.