1.  Οι μαθητές/τριες του σχολείου είναι καλό να συμμετέχουν συστηματικά και ενεργά στις συνελεύσεις τμημάτων ή γενικές συνελεύσεις.
  2. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων οι μαθητές/τριες πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες και να συμμετέχουν με διάθεση ν? αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με σοβαρότητα στη επεξεργασία των προτάσεων και την λήψη αποφάσεων. Οι μαθητικές κοινότητες είναι θεσμός ιδιαίτερα ανοιχτός στην ελεύθερη έκφραση ιδεών και γνώσης καθώς και στην κατάθεση προτάσεων.
  3. Τα πενταμελή συμβούλια τμημάτων μπορούν και πρέπει να παρεμβαίνουν ενεργά σε περιπτώσεις που συμμαθητές/τριες προκαλούν προβλήματα στις τάξεις. Οφείλουν επίσης να αντιμετωπίζουν από κοινού με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο καθηγητών τα προβλήματα που προκύπτουν.
  4. Θα ήταν χαρά για το σχολείο να δεχθεί, μέσω μαθητικών συμβουλίων, προτάσεις για πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες που θα ήταν διατεθειμένοι να οργανώσουν οι ίδιοι.
  5. Οι οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες των μαθητών δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.