1.  Είναι αυτονόητο ότι η φοίτηση στο σχολείο πρέπει να είναι τακτική και χωρίς μεγάλα κενά με στόχο να είναι πραγματικά αποτελεσματική.
  2. Οι μαθητές / τριες δεν αποχωρούν από το σχολείο σε ενδιάμεσες ώρες, χωρίς την άδεια της Δ/νσης. Η απουσία με άδεια καταχωρίζεται στο απουσιολόγιο και δεν δικαιολογείται παρά μόνο με βεβαίωση νοσοκομείου.
  3. Είναι καλό να ειδοποιείται το σχολείο από τον γονέα ? κηδεμόνα σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας του μαθητή/τριας λόγω σοβαρής ασθένειας.
  4. Οι μαθητές/τριες αλλά και οι κηδεμόνες πρέπει να είναι ενήμεροι για τα όρια των απουσιών και τις προϋποθέσεις της τακτικής φοίτησης. Σε περίπτωση έκτακτης αδικαιολόγητης απουσίας θα ενημερώνονται τηλεφωνικά.