1)Μια απουσία χαρακτηρίζεται:

α) ακαταχώριστη όταν,

  1.  προκύπτει από την συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων,
  2.  σχετίζεται με μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο,
  3.  οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.

β) δικαιολογημένη όταν, προσκομισθεί στο σχολείο ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την ασθένεια του μαθητή ή δικαιολογηθεί από τον γονέα-κηδεμόνα διαφορετικά χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με ενυπόγραφη δήλωσή του στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος και μέχρι 2 το πολύ συνεχόμενες ημέρες τη φορά. Οποιαδήποτε δικαιολόγηση απουσιών πρέπει να γίνεται εντός 10 το πολύ ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Μετά την παρέλευση των 10 εργάσιμων ημερών η απουσία χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

2) Για να μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις ένας μαθητής πρέπει η φοίτηση του να χαρακτηρισθεί επαρκής.

ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν ο μαθητής έχει σύνολο απουσιών 50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες(συνολικά 114 απουσίες).

3) Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου από το σύλλογο καθηγητών, μετά από αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο γονέας στο σχολείο, εντός 10ημέρου από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

  • Για απουσίες 1 ή 2 ημερών και μέχρι 10 ημέρες συνολικά δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.
  • Για απουσίες 3 ημερών και πάνω απαιτούνται δικαιολογητικά από γιατρό ή νοσοκομείο.
  • Μεμονωμένες απουσίες δεν δικαιολογούνται, παρά μόνο αν έχει συνηγορήσει ο Διευθυντής του Γυμνασίου.

4) Όταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής ο μαθητής/τρια επαναλαμβάνει την τάξη.