1.  Οι απουσιολόγοι έχουν την απόλυτη ευθύνη να παίρνουν οι ίδιοι τα απουσιολόγια στην αρχή της πρώτης ώρας και να τα καταθέτουν με τη λήξη του ωραρίου στη Γραμματεία του σχολείου.
  2. Η καταχώρηση των απόντων γίνεται με μεγάλη προσοχή, ενώ κάθε προσπάθεια απόκρυψης απόντος μαθητή ή μαθήτριας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
  3. Τα απουσιολόγια διατηρούνται καθαρά και δεν περιφέρονται στα χέρια μαθητών ή μαθητριών για διάφορους λόγους. Η ενημέρωση για τις απουσίες θα γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
  4. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης ονόματος, αυτό δεν σβήνεται αλλά γράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων η φράση ??λάθος καταχώρηση??.
  5. Το απουσιολόγιο πρέπει να υπογράφεται από τον καθηγητή ή την καθηγήτρια κάθε διδακτικής ώρας και οι απουσιολόγοι πρέπει να μεριμνούν γι? αυτό.
  6. Απουσιολόγοι ορίζονται δυο μαθητές με την σειρά βαθμολογίας.