1.  1. Ο σεβασμός, η ηπιότητα και ευγένεια είναι, χωρίς αμφιβολία, θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συνεργασία και των μαθητών\τριών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ μαθητών\τριών καθηγητών\τριών.
  2. Η συμπεριφορά μαθητών\τριών στο σχολικό χώρο πρέπει να αποκλείει τις βωμολοχίες, τις απειλές, τα βάναυσα αστεία, τη χειροδικία και γενικά κάθε βία, λεκτική, σωματική ή ψυχολογική. Είναι αυτονόητο ότι δικαιούνται να αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από το εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε βαθμίδας.
  3. Η ίδια συμπεριφορά πρέπει να τηρείται από όλους και προς το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου.
  4. Καλό είναι, σε περίπτωση οποιουδήποτε σχολικού προβλήματος οι μαθητές/τριες να ενημερώνουν τους γονείς τους με ειλικρίνεια και ακρίβεια ως προς την περιγραφή των γεγονότων, χωρίς υπερβολές και διαστρεβλώσεις που έχουν στόχο να καλύψουν την προσωπική τους ευθύνη, εάν υπάρχει. Οι γονείς να προσέρχονται, σε αυτές τις περιπτώσεις στο σχολείο για άμεση και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα προβλήματα. Είναι αυτονόητο ότι η ιδία διάθεση ειλικρίνειας και ανάληψης ευθυνών θα διέπει και την συμπεριφορά των καθηγητών.